TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

EĞİTİM KODU TBE19100021 -İSTANBUL
 • İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Tarihi : 11.12.2019 16:00-22:00

Eğitim Süresi : 24 Saat / 4 Gün

Katılımcı Sayısı : 24

Eğitim Günleri

11-12-13-14 Aralık

16:00-22:00

(14 Aralık Cumartesi günü eğitim saati : 10:00-16:00)

 

Eğitim Yeri

Eğitimlerimiz aşağıda belirtilen Cevizlibağ merkez ofisimizde verilmektedir. 

Maltepe Mah.Yedikule Çırpıcı Yol Sok.
Avrupa Konutları Kale Ofis 9.Blok  No:2/15

34010 Zeytinburnu /İstanbul

Başvuru Evrakları

Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu, Ödeme Dekontu, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 1 Adet Vesikalık Fotoğraf, Diploma, Transkript

Açıklama

03/08/2017 tarihli ve 6754 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Kanunu kapsamında  Bilirkişilik Yönetmeliği’ne  göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” almak ve sertifika sahibi olmak zorunluluğu getirilmiştir.

Kayıt işleminin tamamlanması için yatırılan ücret dekontunun info@ulusalisgakademi.com adresine mail atılması gerekmektedir. Dekontun açıklama kısmında " ilgili eğitimin adı, kursiyerin adı soyadı, TC kimlik numarası" belirtilmelidir.

Bu program, mesleki deneyime sahip, alanında uzman kişilerin bilirkişilik hakkında hukuki bilgi sahibi olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal açıdan sorumluluklarını gerektirebilecek herhangi bir sorunla karşılaşmadan sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

5 Yıllık mesleki kıdeme sahip kişiler, katılabileceği eğitimler sonrasında almış oldukları sertifika ile diğer şartları uygun ise, Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde, bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

 

18 Saat Teori + 6 Saat Uygulama

BÖLÜM 1: Yargılama Hukukuna İlişkin İlkeler ve İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar (150 Dakika)

Giriş (20 Dakika)

Türk Yargı Teşkilatı (15 Dakika)

Genel Hususlar​

Cumhuriyet Başsavcılıkları

İlk Derece Mahkemeleri​

 • Hukuk Mahkemeleri
 • Ceza Mahkemeleri​
 • İdare/Vergi Mahkemeleri

Üst Derece Mahkemeleri

 • Bölge Adliye/İdare Mahkemeleri​
 • Yargıtay ve Danıştay

 

 

 

 

 

Anayasa Mahkemesi    

 

Yargısal Faaliyet İçinde Yer Alan Temel Hak ve İlkeler (50 Dakika)

Hakim​

Savcı

Avukat

Noter

İcra ve İflas Organları

Yazı İşleri Müdürlüğü Personeli

Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Hak ve İlkeleri (50 dakika)

Adli Yargılama Hakkı

Taleple Bağlılık İlkesi

Usul Ekonomisi İlkesi

Taraflarca Hazırlama-Re-Sen Araştırma İlkeleri

İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar (50 Dakika)

İspat Kavramı​

İspat Yükü ve İspat Hakkı

İspat Araçları (Deliller)

İspat Aracı Olarak Bilirkişi Raporu ve Uzman Mütalaası

 

BÖLÜM 2: Bilirkişinin Nitelikleri, Ödevleri ve Etik İlkeler (300 Dakika)

Bilirkişinin Nitelikleri (25 Dakika)

Bilirkişilik Kavramı​

Bilirkişilerin Taşıması Gereken Nitelikler

Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt (25 Dakika)

Başvuru Usul ve Esasları​

 • Listelere kayıt şartları​
 • Başvurunun değerlendirilmesi
 • Listelerde Yer Alma Süreci, Yeniden Başvuru

Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (100 Dakika)

Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri​

Bilirkişinin yetkileri​

Bilirkişinin ödevleri

Bilirkişilik Etiği

 • Etik ilkelerin ​kapsamı ve etik ilkelere bağlılık
 • Yetkinlik ve mesleki özen
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Bağımsızlık
 • Saygınlık ve Güven
 • Görevi kabul yükümlülüğü
 • Menfaat elde etme yasağı
 • Sır saklama yükümlülüğü
 • Bildirim yükümlülüğü
 • Reklam Yasağı

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu (150 Dakika)

Bilirkişinin Denetim​

Performans Değerlendirmesi

Bilirkişinin Disiplin Sorumluluğu

 • Uyarma
 • Listeden geçici olarak çıkarılma
 • Listeden kalıcı olarak çıkarılma
 • Bilirkişilikten yasaklanma

Bilirkişinin hukuki ve cezai sorumluluğu

BÖLÜM 3: Bilirkişi İncelemesi (250 Dakika)

Bilirkişi İncelemesi Başvuru ve İnceleme Konusu (100 Dakika)

Bilirkişi İncelemesinin Zamanı​

Bilirkişi İncelemesine Başvurulmasında Hakim ve Tarafların Rolü

 • Re'sen başvurulması​
 • Talep üzerine başvurulması
 • Bilirkişi ücret ve giderlerinin yatırılması

Bilirkişiye yöneltilecek soruların belirlenmesi

Hukuki konu-teknik konu ayrımı

 • Hukuki konularda bilirkişi görüşüne başvurulamayacağı​
 • Bilirkişinin hukuki konuda oy ve görüş bildirilemeyeceği

Bilirkişinin Görevlendirilmesi (50 Dakika)

Görevlendirilme Usulü​

Bilirkişinin görevden kaçınabileceği haller

Bilirkişinin görevden kaçınamayacağı haller

Bilirkişinin yasaklılığı ve reddi

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması (100 Dakika)

İnceleme konusu şeylerin bilirkişiye teslimi​

Ön inceleme yapılması

Bilirkişinin yetkileri-yetkilerin kullanılmasının usul ve esasları

 • Uyuşmazlık konusunun incelenmesi​
 • Taraflar veya üçüncü kişilerin bilgisine başvurma
 • Bir başka bilirkişi ile işbirliği yapma
 • İhtiyaç duyduğu kayıt ve belgelerin temini

 

BÖLÜM 4: Rapor Yazımı Usul ve Esasları (200 Dakika)

Oy ve Görüşün Sunulması (150 Dakika)

Oy ve görüşün sözlü olarak sunulması​

Oy ve görüşün yazılı olarak sunulması

 • Raporda kullanılması gereken dil, üslup ve yazım usulü​
 • Araştırma​
 • Yazım
 • Doğruluğunu kontrol

Raporun şekli

 • Kapak sayfası​
 • İçindekiler
 • Görev tanımı
 • Bilirkişi raporundaki sonuçların dayandığı literatür, veriler ve diğer materyaller
 • Bilirkişinin yaptığı çalışmanın ve yöntemlerin ayrıntılı olarak belirlenmesi
 • Analiz: Bilirkişiye yöneltilen sorular ve sıra numarası altında bunlara verilen yanıtlar ve bu yanıtların gerekçeleri
 • Sonuç
 • Bilirkişilerin imzası
 • Karşı oy ve gerekçesi
 • Maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açıklanmasına yardımcı olan şema, kroki, fotoğraf, tablo vs.

Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirmesi (50 Dakika)

Bilirkişi raporunun teslimi ve taraflara tebliği​

Bilirkişinin dinlenilmesi ve soru yöneltilmesi

Bilirkişi raporuna itiraz

 

Bilirkişi raporunun hüküm vermeye ve denetime elverişli olmaması

 • Ek rapor alınması​
 • Yeni bilirkişi incelemesine başvurulması

Raporun hükme esas alınması

Raporun hükme esas alınması

 

BÖLÜM 5: Uygulama (300 Dakika)

UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması (50 Dakika)

Örnek Olayların Sunulması

İncelemesi Gerçekleştirilmesi

Sunu ve Geri Bildirim Yapılması

Genel Değerlendirme

Eğitim Değerlendirme Anketi

Eğitim Ücreti

1.000,00-TL + %0 KDV (1.000,00-TL)

Banka Hesapları

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FEDERASYONU İKTİSADİ İŞLETMESİ

ZİRAAT BANKASI DEMİRCİLER SİTESİ ŞUBE

TR46 0001 0026 5687 2070 2750 01